دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

 
 
چکیده
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی توانند طرف دعاوی ترافعی مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.
 
 
 
کلیدواژه ها:

حقوق بشر

دادگاه جهانی

سازمان ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

دیوان دائمی دادگستری بین المللی

 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه

دیدگاه های مختلف در مورد حقوق بشر

اهداف سازمان ملل متحد

نقش دیوان بین المللی دادگستری

رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در مورد حقوق بشر

حقوق بشر در دیوان دایمی دادگستری بین المللی

حقوق بشر در دیوان بین المللی دادگستری

تفسیر دیوان از جهانی بودن حقوق بشر

نتیجه
منابع